Ympäristöluvat pian yhdeltä luukulta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta.

Lakiehdotus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, maa-aineslupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, kaivos- ja kemikaaliturvallisuuslupia sekä rakentamisen lupia. Ympäristönsuojelun taso säilyy hyvänä, sillä päätösten perustana oleva lainsäädäntö pysyy ennallaan.

Uuden lain mukaan yhtä aikaa vireillä olevien lupahakemusten tietyt käsittelyvaiheet, kuten kuuleminen ja päätösten antaminen, toteutettaisiin samanaikaisesti ja osin yhdessä. Luvanhakijan hallinnollinen taakka vähenisi, kun lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset voisi laatia samalla kertaa. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyisi, ja ne voisivat hyödyntää saatua tietoa yli hallintorajojen. Hakijalle tarjottaisiin myös laaja-alaisesti neuvontaa.

YM:n tiedote: Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle