Yhden luukun toimintamalli säästäisi aikaa ja vaivaa

Ympäristöministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä, jolla yhden luukun toimintamallia hyödyntämällä eri lupaviranomaisissa samanaikaisesti vireillä olevien lupien käsittelyvaiheita voitaisiin ajallisesti yhteensovittaa ja yhdistää. Selvityksen mukaan yrityksille tästä koituisi sekä taloudellista hyötyä että ajallista säästöä. Myöskään ympäristön tila tai kansalaisten osallistumismahdollisuudet eivät näyttäisi merkittävästi heikkenevän.

Lupamenettelyjen yhteensovittamisesta yrityksille aiheutuvan taloudellisten nettohyötyjen arvioidaan voivan 10 vuoden tarkastelujaksolla, vuosina 2020–2029, olla yhteensä noin 201 miljoonaa euroa. Tämä hyöty on saavutettavissa, jos lupamenettelyiden yhteensovittamisen oletetaan nopeuttavan lupien käsittelyaikoja yhteensä 20 %.

Vaikutus jakautuu yritysten hallinnollisten kustannusten vähentymisestä koituviin hyötyihin (3,6 miljoonaa euroa), yritysten investointien nopeutumisesta koituviin hyötyihin (199 miljoonaa euroa) sekä lisääntyneisiin julkisen talouden hallinnollisiin kustannuksiin (- 2,1 miljoonaa euroa).

Vaikutukset kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ovat todennäköisesti osin myönteisiä ja osin kielteisiä. Eri lupahakemusten yhtäaikainen tiedottaminen ja kuuleminen muodostavat selkeämmän kokonaisuuden, mutta samalla tutustuttava lupa-aineisto laajenee.

YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamisen osalta hankkeessa on arvioitu vaihtoehtoisia malleja. Vaihtoehdot eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka usein ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuuleminen voitaisiin yhdistää lupamenettelyn kuulemisvaiheeseen. Kuulemisen yhdistämisellä voidaan menettelyjä lyhentää enimmillään 2-3 kuukautta.

Valtioneuvoston tiedote 4.12.2017: Yhden luukun toimivuutta arvioitu ympäristölupien käsittelyssä