Tuomioistuimia koskevat säännökset yhteen lakiin

Miksi sääntelyä muutettiin?

Tuomioistuimia ja tuomareita koskevaa lainsäädäntöä haluttiin selkiyttää.

Tilanne nyt:

Uusi tuomioistuinlaki sisältää kootusti aiemmin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait jäävät kuitenkin voimaan.

Vaikutukset:

  • Uuteen lakiin on sisällytetty mm. tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely on jatkossa tuomioistuinlaissa.
  • Uuden lain myötä otetaan käyttöön nykyistä joustavampia tapoja käyttää tuomioistuinlaitoksen niukkenevia resursseja. Tuomarit voivat näin tähänastista joustavammin toimia myös toisessa tuomioistuimessa esimerkiksi tilanteissa, joissa tuomioistuimeen tulee yllättäen poikkeuksellisen laajoja tai lukumääräisesti paljon asioita.
  • Tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmät uudistuvat niin, että ne nykyistä paremmin mahdollistavat tuomioistuinten tehokkaan toiminnan. Päällikkötuomareiden virat täytetään jatkossa pääsääntöisesti määräajaksi. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit nimitetään kuitenkin vakinaisesti.
  • Tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta tehdään nykyistä suunnitelmallisempaa. Koulutuksen suunnittelusta vastaamaan perustetaan uusi riippumaton toimielin, tuomarinkoulutuslautakunta.
  • Vuoden 2017 alusta alkaen uudet tuomarit antavat kaikki samanlaisen vakuutuksen ja uskonnollisesta tuomarinvalasta luovutaan.

Voimaantulo: 1.1.2017

Vastuuministeriö: oikeusministeriö

Oikeusministeriön tiedote: Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva lainsäädäntö uudistuu ensi vuoden alusta