Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 30.8.2017

Yhtenä hallitusohjelman tavoitteena on digitalisoida julkiset palvelut. Tämän kärkihankkeen alla uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Tavoitteena on kehittää hallinnon eri tasot ja viranomaisrajat ylittäviä asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia.

Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila ja teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriöstä pitivät tilannekatsauksen tämän Luvat ja valvonta -hankkeen etenemisestä säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmälle.

Hankkeessa pyritään helpottamaan asiakkaitten arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja ja palveluja. Keskiössä ovat tiedon hyödyntäminen ja asiakkaiden aidot tarpeet. Virastolähtöisestä palvelulupauksesta ollaan siirtymässä asiakaslähtöiseen palvelulupaukseen.

Parhaillaan hankkeessa ollaan käynnistämässä palvelukerroksen pilotointia. Palvelukerros mahdollistaisi asioinnin digitaalisen yhden luukun kautta sen sijaan että asiointi tapahtuisi jokaisessa viranomaisessa erikseen.

Toimeenpanoryhmän kokouksessa käytiin läpi myös alatyöryhmien työn tilannetta. Digitalisaatio-ryhmässä on käsitelty mm. tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistä. Sen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tiedonhallinnan yleislakia koskevaa hallituksen esitystä valmistellaan valtiovarainministeriössä. Kyseisen lain säätämisen yhteydessä eri hallinnonalojen erillislainsäädäntöä on kumottava ja purettava esteitä olemassa olevan tiedon hyödyntämiselle.