Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 20.9.2017

Valtiovarainministeriössä on käynnissä Yhteisen tiedon hallinnan hanke, YTI. Tästä hankkeesta ja erityisesti sanastotyöstä säädösvalmistelussa oli säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmälle kertomassa hankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija Suvi Remes.

YTI-hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jossa digitalisoidaan julkiset palvelut. Tavoitteena on sujuvoittaa kansalaisten asiointia. Julkiset palvelut muodostuvat suurelta osin tiedosta. Tarkoituksena on, että kansalaisia ei vaivattaisi tarpeettomasti tietopyynnöillä vaan viranomaiset pystyisivät hyödyntämään saumattomasti ja monipuolisesti jo käytössään olevaa tietoa.

YTI-hanke lähtee liikkeelle siitä näkemyksestä, että hyvän sähköisen palvelun taustalla on järjestelmällisesti johdettu tiedon merkityssisällön määrittely. Haasteena on se, että tiedon merkitys voidaan määritellä monin eri tavoin. Merkityksiä ei usein dokumentoida ja näin ollen tiedon luullaan olevan samansisältöistä. YTI-hankkeessa pyritään lisäämään tietoisuutta sanastotyön mahdollisuuksista yhtenä merkittävänä yhteentoimivuuden ratkaisuna.

Kansalaisen oikeutta omiin tietoihin ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää tietoa vahvistetaan YTI-hankkeessa. Tiedon ja tietovarantojen hallinnalle ja käytölle kehitetään yhteinen tiedon hallinnan malli.

Yhteinen tiedon hallinta -hanke (VM)