Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 12.4.2017

Valitusprosessien yksinkertaistaminen oli keskeisenä aiheena säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän kokouksessa 12. huhtikuuta. Muutoksenhakusääntely hallintoasioissa on nykyisin hajallaan erityislainsäädännössä.

Oikeusministeriössä valmisteltavana oleva uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on tuomassa yhtenäisempiä käytäntöjä oikeudenkäyntimenettelyihin (OM014:00/2015). Jatkovalmistelu perustuu Prosessityöryhmän mietintöön (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 4/2011).

Tavoitteena on säätää oikeudenkäyntimenettelystä nykyistä informatiivisemmin ja yksiselitteisemmin.

Keskeistä uudistuksessa olisi muutoksenhaun selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Tarkoituksena on esittää valituslupaa pääsäännöksi valitettaessa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämän ansiosta voitaisiin erityislainsäädännössä olevaa muutoksenhakusääntelyä poistaa tarpeettomana.

Alatyöryhmien työ käynnissä

Toimeenpanoryhmän kolme alatyöryhmää ovat käynnistäneet toimintansa. Elinkeinotoimintaan, yrittäjyyteen ja kilpailukykyyn liittyvien asioiden ryhmä on aloittanut sidosryhmien ehdotusten käsittelyn. Digitalisaatioryhmä keskittyy keinoihin, jolla Finlexistä voitaisiin ottaa mahdollisimman suuri hyöty säädösvalmistelussa. Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan ryhmä kartoittaa vapaaehtoistyön lainsäädännöllisiä esteitä.