Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyyn ehdotetaan uutta lakia

Henkilötietojen käsittelyä puolustushallinnossa selvittänyt työryhmä ehdottaa uutta lakia, johon koottaisiin Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Puolustusvoimia koskeva tietosuojasääntely vastaisi muutoksen myötä rakenteeltaan muun muassa poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Sen lisäksi, että uuteen lakiin siirrettäisiin voimassa oleva sääntely muista puolustushallinnon laeista, siinä säädettäisiin kokonaan uutena kokonaisuutena sotilastiedusteluun liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

Esitys liittyy Suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on Euroopan unionin tietosuojapaketti.

Esityksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että henkilötietojen suojasta Puolustusvoimissa säädetään tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen jälkeenkin perustuslain 10 §:n edellyttämällä tavalla.

Tavoitteena on samalla yhtenäistää ja nykyaikaistaa voimassa olevaa hajanaista erityissääntelyä. Sääntelyä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan muuttamaan joustavampaan muotoon vähentämällä tarpeetonta yksityiskohtaisuutta.

Työryhmän esitys luettavissa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

PLM:n tiedote: Henkilötietojen käsittelyyn puolustushallinnossa esitetään uutta lakia