Norminpurun tavoitteena helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea ja tätä kautta lisätä Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Hanke tähtää myös lainsäädännön vaikuttavuuden parantamiseen ja lainsäädäntökulttuurin muuttumiseen. Norminpurkuhanke on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla.

– Tarkoituksena on huolehtia siitä, että kevennämme sääntelyn taakkaa yrityksiltä ja elinkeinoelämältä ja helpotamme ihmisten arkea. Yhtenä pohdinnan kohteena ovat lupamenettelyt eli voitaisiinko ne korvata ilmoitusmenettelyillä, sanoo ministeri Berner.

Kaikki ministeriöt ovat mukana norminpurkutyössä. Normipurku onkin myös johtamisen hanke, jossa olennaista on hyvä yhteistyö eri ministeriöiden kesken. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö näkyy myös siinä miten nopeat menettelyt ovat esimerkiksi sellaisessa tilanteessa kun Suomeen on tulossa isoja investointeja, sanoo Berner.

Hallitus haluaa lisäksi parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta. Säädöshankkeissa tulisi arvioida erityisesti taloudelliset vaikutukset. Valtioneuvoston yhteen perustetaan lainsäädännön vaikutusten arviointilautakunta, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu.

Video: Ministeri Anne Berner hallituksen norminpurkuhankkeesta (YouTube)