Mitä on norminpurku?

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhanke on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Kärkihanke on osa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealuetta.

Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat.  Norminperkuuta ja -purkua koordinoidaan hallinnonalojen välisen toimeenpanoryhmän kautta.

Lainsäädäntömuutokset toteutetaan pääasiassa vuosien 2016-2018 aikana, mutta joitakin säädösmuutoksia tehdään jo syksyn 2015 aikana. Norminpurku koskee olemassa olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia.

Norminpurkuhankkeen tavoitteena on myös sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Lisäksi viranomaisten keskinäiset valitukset minimoidaan.

Hallitus haluaa lisäksi parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta. Säädöshankkeissa tulisi arvioida erityisesti taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin.

Osana norminpurkuhanketta on vaikutusarvioiden laadun valvomiseksi valtioneuvoston kansliaan perustettu riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto.

Arviointineuvoston yhtenä tehtävänä on auttaa hallitusta määrittelemään mittaristo säädösten sujuvoittamisen sekä norminpurun taloudellisten vaikutusten mittaamiseen ja seurantaan.

Toimenpiteet (Valtioneuvosto.fi)

  1. Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Tämä toimenpide tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla.
  2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus
  3. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan, esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä
  4. Perustetaan lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu.

Hallituskauden tavoitteet digitalisaation, kokeilujen ja säädösten sujuvoittamisen painopistealueelle