Lakiuudistus: Tienpidon tehtäviä jaetaan uudelleen

Maanteitä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Maantielain muutoksella varmistettaisiin tienpidon laatu ja parannettaisiin sen valvontaa sekä jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi lailla luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Samalla maantielain nimi muuttuisi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Maantielain ja muiden liikennealan lakien uudistuksella laitettaisiin myös täytäntöön pääosa liikennettä koskevista tehtävä- ja henkilöstösiirroista, jotka liittyvät maakuntauudistukseen. Lisäksi uudistus tukisi hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Maantieverkon omistajuus ja tienpitäjän vastuu säilyisivät valtiolla (Liikennevirastolla). Maakunnille tulisi tienpidon tehtäviä, joita ne hoitaisivat muodostamillaan tienpitoalueilla valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Alueita olisi enintään yhdeksän. Tienpidon tehtävät rahoitettaisiin erillisrahoituksena.

Maantieverkon valtakunnallisen yhtenäisyyden turvaamiseksi täydennettäisiin maanteille asetettuja yleisiä vaatimuksia uusilla säännöksillä, jotka koskevat matkojen ja kuljetusten palvelutasoa ja kunnossapidon tasoa.

Palvelutasolla tarkoitetaan muun muassa turvallisuutta, kustannustehokkuutta sekä matka-aikaa ja sen ennustettavuutta. Maantielakiehdotuksessa määritellään palvelutasot eri tieluokille: pitkämatkaista liikennettä palvelevalle valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle, runkoverkkoon kuulumattomille valta- ja kantateille sekä muille maanteille.

Runkoverkko määriteltäisiin erillisellä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella lain voimaantulon jälkeen. Ehdotus runkoverkoksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kevään aikana. Ehdotus koskisi myös rautateitä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle, joka päättyy 9.3.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

LVM:n tiedote 21.02.2018: Uudella maantielailla varmistetaan tienpidon laatu ja parannetaan valvontaa