Laadukkaalla lainvalmistelulla kevennetään sääntelytaakkaa

Huono sääntely on tulkinnanvaraista, epäselvää ja se muuttuu toistuvasti. Erilaiset säädökset voivat olla keskenään ristiriitaisia ja niiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa suurta kuormitusta yrityksille. Tästä on kuitenkin mahdollista päästä eroon laadukkaalla lainvalmistelulla.

Sääntelytaakalla viitataan sellaisiin lainsäädännöstä johtuviin vaikutuksiin, jotka kuormittavat sääntelyn kohteita taloudellisesti, kuluttavat aikaa tai aiheuttavat vaivaa ja harmia. Kuitenkin vain osa sääntelytaakasta on sääntelyn tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta turhaa. Sääntelyllä on myös myönteisiä vaikutuksia, joiden johdosta sääntelyn kuormittava vaikutus (sääntelytaakka) voidaan hyväksyä.

”Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen” -hankkeessa pyrittiin luomaan kattava, realistinen ja moniulotteinen yleiskuva yrityksiin, kansalaistoimintaan ja kansalaisiin kohdistuvasta sääntelytaakasta Suomessa. Erityisenä tavoitteena oli tunnistaa turhan taakan keskeisimmät lähteet. Sääntelytaakan ilmenemismuotoja on tarkasteltu eri aineistojen, menetelmien ja tulkintakehikoiden avulla. Raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimusraportissa esitetään useita kehittämisehdotuksia. Keskeisenä kehittämiskohteena painottuu laadukas lainvalmistelu; sillä varmistetaan sääntelyn tarkoituksenmukaisuus suhteessa myönteisiin ja kielteisiin vaikutuksiin laaja-alaisesti tarkasteltuna sekä sääntelyn selkeys ja johdonmukaisuus.

Lisäksi laadukkaassa sääntelyssä on valmisteluvaiheessa otettu huomioon toimeenpanon tosiasialliset käytännöt rajoitteineen, ja toimeenpanon tueksi on suunniteltu tukitoimia, kuten tiedotusta ja ohjeistusta niin toimeenpaneville viranomaisille kuin sääntelyn kohteille. Sähköiset asiointimenettelyt ovat yksi hyväksi koettu kehittämisen kohde, mutta tällöin pitää varmistaa niiden sujuva käytettävyys. Huomiota kiinnitetään myös lupajärjestelmien kehittämiseen sekä politiikka-alueiden laaja-alaiseen tarkasteluun.

VNK:n tiedote 20.3.2018: Tutkimus: Laadukas lainvalmistelu on paras keino välttää sääntelytaakkaa