Tienvarsimainontaa kevyemmin säännöin

Tilanne aikaisemmin

Aiemmin voimassa oli maantielain mukainen yleinen kielto tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamiselle. Ilmoituksen jälkeen saattoi tilapäisesti mainostaa esimerkiksi kokous- tai huvitilaisuutta.

Kaupallista informaatiota sisältävän, tienkäyttäjiä palvelevan mainoksen asettamiseen vaadittiin poikkeuslupa.

Kielto rajoitti erityisesti harvaan asutun maaseudun yrittäjien mahdollisuutta mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan teiden varsilla. Myös tilapäisten mainosten ja ilmoitusten kohdalla esiintyi epäselvyyttä vaadittavista luvista ja ilmoituksista.

Tilanne muutoksen jälkeen

Tilapäisen tapahtumailmoituksen sekä vaaleja tai kansanäänestystä koskevan ilmoituksen pystyttämiseen ei tarvita enää lupaa, ja pidempiaikaisiin tienvarsimainoksiin riittää ilmoitus ELY-keskukselle.

Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan kuukausi ennen tapahtumaa tien varteen asetettavaa mainosta tai ilmoitusta.

Pidempiaikaisen tienvarsimainoksen ilmoitusmenettelyssä ei enää arvioida mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta, vaan ilmoituksen ja mainoksen asettamisen rajoitukset perustuvat yksinomaan liikenneturvallisuus-, tienpito- ja ympäristönäkökohtiin.

Voimassaolevan lain mukaan ehdot täyttyvät, kun tienvarsimainos ei häiritse tieliikenteessä kuljettajan havainnointia tai toimintaa, kun mainos ei estä liikennemerkkien tai muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyvyyttä ja toimintaa eikä se ulkonäkönsä puolesta sekoitu liikennemerkkeihin.

Lainmuutoksen jälkeenkään tienvarsimainoksia ei saa asettaa risteysalueelle.

Lisäksi säädetään, että tienvarren rakennuksessa saa ilman erillistä ilmoitusta mainostaa vain rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita. Palvelukohteiden opastusmerkit vaativat lakimuutoksen jälkeenkin erillisen luvan sekä sisältö- ja pystytyssuunnitelman.

Vaikutukset

Tienvarsimainonnan sääntely keveni ja hallinnollinen taakka helpottui. Kansalaisen on entistä vaivattomampaa kertoa tienkäyttäjälle järjestämistään tapahtumista tai harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta.

Voimaantulo: 15.8.2016

Vastuuministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Maantielaki

Liikenneviraston määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta