Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen ratkaisumenettely tehostui

Miksi sääntelyä muutettiin?

Uudistuksella pantiin täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU-direktiivi, joka sisältää yhtenäiset perusvaatimukset riidanratkaisuelimille ja niissä noudatettavalle ratkaisumenettelylle. Muun muassa menettelylle asetettavalla määräajalla haluttiin tehostaa riita-asioiden käsittelyä.

Tilanne nyt:

Tuomioistuimen ulkopuolisten elinten pitää antaa ratkaisusuositus yleensä 90 päivän määräajassa siitä, kun elin on saanut asian ratkaisemiseksi tarvittavan aineiston. Aiemmin määräaikavaatimusta ei ole ollut.

Suomessa oli jo ennen uudistusta kattavasti sellaisia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, joissa noudatettava menettely täytti pääosin direktiivin vaatimukset. Tällaisia ovat muun muassa kuluttajariitalautakunta ja finanssisektorilla toimivat vakuutus-, pankki- ja arvopaperilautakunnat. Uusia elimiä ei tämän vuoksi ole tarvetta perustaa.

Vaikutukset:

Muun muassa kuluttajariitalautakunnan toiminta tehostuu. Lautakunta voi jättää sille tehdyn valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Muutos ohjaa lautakuntaa nopeampaan ja kevyempään menettelyyn ne tapaukset, jotka voidaan ratkaista neuvonnalla tai joissa on mahdollista saada aikaan sovinto. Jos asia ei kuluttajaneuvonnassa ratkea, se voidaan viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Verkkokauppaa koskevien valitusten tekeminen EU-alueella helpottui, kun osana uudistusta Euroopan komissio avasi verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin Online Dispute Resolutionin ODR:n kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja ratkaisu voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään.

ODR, Online Dispute Resolution -foorumi

Voimaantulo: 9.1.2016

Vastuuministeriö: oikeusministeriö