Konkurssimenettely tehokkaammaksi

Hallitus esittää konkurssilain uudistamista. Oikeusministeriössä valmistelluilla esityksillä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin konkurssimenettelyä. Lisäksi selkeytettäisiin sitä, milloin ympäristölainsäädäntöä sovelletaan konkurssitilanteissa.

Esityksen mukaan konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Tällöin pääosan velkojista ei tarvitsisi ilmoittaa saataviaan ennen kuin tiedetään, että kyseessä ei ole varojen puutteeseen raukeava konkurssi.

Pesänhoitajalle asetettaisiin velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia. Tällä parannettaisiin erityisesti kuluttajavelkojien ja pienyritysten asemaa.

Määräaikasääntelyä tehostettaisiin konkurssimenettelyn nopeuttamiseksi. Konkurssiasiamiehen mahdollisuuksia valvoa määräaikojen noudattamista parannettaisiin. Raukeamisesityksen toimittamiselle velkojille säädettäisiin nykyisestä poiketen määräaika. Jakoluetteloehdotusta koskevat määräajat puolitettaisiin nykyisestä. Konkurssimenettelyn arvioidaan nopeutuvan tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia.

OM:n tiedote: Konkurssimenettelyä aiotaan tehostaa ja ympäristövastuita konkurssissa selkeyttää