Kauppojen ja ravintoloiden tilavaatimukset kevyemmiksi

Miksi ohjeistusta tarkennettiin?

Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen kuten kauppojen ja ravintoloiden liian tiukat tilavaatimukset ovat käytännössä estäneet tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi vanhoissa tiloissa ei ole ollut mahdollista järjestää erillisiä lisätiloja ruuan käsittelyyn. Tämän seurauksena esimerkiksi juuston tai kaalin pilkkomista tai ruokien kypsennystä ei ole voinut tehdä.

Tilanne nyt:

Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen tilavaatimusten tulkinnat kevenevät. Maa- ja metsätalousministeriö karsii tarvittavat kohdat kansallisesta lainsäädännöstä niin, että EU-lainsäädännön mahdollistama tilavaatimuksia koskeva joustavuus tulee hyödynnettyä jatkossa paremmin. Evira ohjaa valvontaviranomaisia muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.

MMM muuttaa elintarvikehuoneistoasetuksen siivousvälineitä koskevien kohtien muotoiluja siten, että jatkossa riittää, että siivousvälineet puhdistetaan, säilytetään ja huolletaan elintarvikehuoneistossa hygieenisesti niin, että ne eivät suoraan tai välillisesti heikennä elintarviketurvallisuutta. Nykymuodossaan lainsäädäntö edellyttää, että elintarvikehuoneistossa on oltava erillinen ja asianmukaisesti varustettu tila siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten.

Joskus elintarvikehuoneistossa suoritettavien toimintojen kieltämisen taustalla voivat kuitenkin olla myös muun lainsäädännön vaatimukset, kuten rakennusmääräykset.

Evira laatii joustavuusohjeen ja huomioi asian siinä.

Vaikutukset:

 Kaupoissa, ravintoloissa ja muissa ilmoitettavissa elintarvikehuoneistoissa voidaan jatkossa tehdä monipuolisempia toimintoja, jolloin asiakkaat hyötyvät uusista tuotteiden ja palveluiden monipuolisemmasta tarjonnasta. Elintarvikehygieniasta ja elintarviketurvallisuudesta ei kuitenkaan tingitä, joten toimijan on otettava niistä enemmän vastuuta.

Voimaantulo: vaiheittain 1.1.–31.12.2016

  •  Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen tilavaatimusten tulkintoja on käytännössä kevennetty 1.1.2016.
  • MMM muuttaa asetusta ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 rakenteellisten vaatimusten osalta (luku 2, 3 §) ja poistaa sellaiset vaatimukset, jotka ylittävät tai tarkentavat liikaa yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004/EY rakenteellisia vaatimuksia. Poistetaan esimerkiksi vaatimus erillisestä siivousvälineiden säilytystilasta. Aikataulu 2016.

Vastuuministeriö: maa- ja metsätalousministeriö