Nainen opiskelee

Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntöhanke lähes kahteenkymmeneen vuoteen. 

Lue lisää
Suomalaista maaseutua|||Finnish countryside

Kaavoituksesta ja lupamenettelyistä helpompia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakiin on tulossa useita muutoksia, jotka helpottavat kaavoitusta ja rakentamisen lupamenettelyjä. Keskeiset uudistukset koskevat vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä, hajarakentamista, asemakaavoitusta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia.

Lue lisää
kilpilahti02

Uusi rautatieliikennesopimus selkeyttää sääntöjä ja toimivuutta

Suomen ja Venäjän välinen uusi rautatieliikennesopimus tulee voimaan 22.12.2016. Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntöjä ja toimivuutta. Se sääntelee matkustajien ja tavaroiden kuljettamista koskevia ehtoja, oikeuksia ja velvoitteita sekä kuljetusyhtiöiden välisiä suhteita kuten vahingonkorvausvelvollisuutta ja muita vastuukysymyksiä.

Lue lisää
alkoholilain-uudistus

STM purkamaan alkoholimyynnin vanhoja normeja

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys alkoholilaista voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017.

Lue lisää
sijoitusrahastolaki

Sijoitusrahastolakia sujuvoitetaan

Sijoitusrahastolaki kaipaa säädösten selkiyttämistä, koska se on paisunut laajaksi kokonaisuudeksi. Tähän on vaikuttanut etenkin EU-sääntelyn lisääntyminen. Meneillään olevalla uudistuksella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lue lisää